โลกของชั้น...ชีวิตของชั้น...คือสิ่งที่เป็นตัวของชั้นเอง